ลบ แก้ไข

ผู้นําทั้ง 16 ประเทศ เจรจาจัดตั้งตลาดการค้าเสรีอาเซียน

ผู้นําทั้ง 16 ประเทศ เจร


รัฐมนตรีเศรษฐกิจจากอาเซียน และประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือความตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็นครั้งแรก ณ กรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน  ประเทศบรูไนฯ
 
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP เน้นย้ำเจตนารมณ์ของผู้นําทั้ง 16 ประเทศเมื่อประกาศเปิดการเจรจาความตกลง RCEP เมื่อปลายปี ที่แล้ว ที่ตั้งเป้าหมายให้ความตกลง RCEP เป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้าง มีคุณภาพสูงและมีผลประโยชน์ร่วมกันในการส่งเสริมห่วงโซ่การผลิตและการลงทุนภายในภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการขยายตัว ของการค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก RCEP
 
ในการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการเจรจาของคณะกรรมการ เจรจาการค้า (Trade Negotiating Committee)และคณะทํางานการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าด้านอื่นๆ ทั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการพื้นฐานสําคัญว่าประเทศสมาชิก RCEP ต้องมีตารางการเปิดตลาดเพียงตารางเดียว(single schedule of commitments) ที่เปิดให้กับทุกประเทศและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในประโยชน์ที่จะเกิดจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคขนาดใหญ่
 
คณะเจรจา RCEP ระดับเจ้าหน้าที่จะประชุมครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2556 ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีที่มีประชากรรวมกว่า 3,000 ล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก
 
อ้างอิงแหล่งที่มา  dtn.go.th
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 535 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ร่วมฟังเสาวนาหัวข้อ ทิศทาง Digital Content มุ่งสู่ AEC โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) และกรรมการผู้จัดการบริษัท Imagimax รวมถึงการบรรยายหัวข้อ...
  by Spider Show
 • RANGOON Internet users in Burma may be able to more quickly upload and download information later this month, after the state telecommunications agency more than doubles the bandwidth of one of the countrys...
  by Editor Bow
 • ภูเขาไฟ กาวา อิเจน Kawah Ijen มีความสูง 2600เมตร (8,660ft), ตั้งอยู่ในเขตเกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่ยอดเขามีหลุมเป็นแอ่งขนาดใหญ่กว้าง 200เมตร เรียกว่าทะเลสาบกรดกำมะถัน lake of sulfuric acid ภูเขาไฟ...
  by Editor Bow
 • เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ หรืออีร์รี่ และกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เผยว่า ได้เสร็จสิ้นการทดลองปลูก "โกลเดน ไรซ์" หรือ "ข้าวทองคำ" สายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ในแปลงทดลองเรียบร้อยแล้ว...
  by สิรินภา เลิศสุรวัฒน์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean