ลบ แก้ไข

การเคลื่อนย้ายบุคลากรในอาเซียน

การเคลื่อนย้ายบุคลากรในอ
 

อาเซียนได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP Agreement) โดยลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และไทยแจ้งการมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ผูกพันที่จะอนุญาตให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 2 ประเภท เท่านั้น คือ
 
1.Business Visitor ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพำนักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการพำนักดังกล่าวจะอนุญาตในชั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,649 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยได้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายเสรีของอาชีพเภสัชกรในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากเภสัชกรไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเคลื่อนย้ายเสรีได้ในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซ...
  by dogTech
 • กระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) เพื่อหารือด้านทิศทางในอนาคตของASEMและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะตัวของแทนกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการประชุมครั้งสำคัญ โดยในที่ประชุมมีการเสนอ...
  by dogTech
 • นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำACMECSครั้งที่ 6...
  by dogTech
 • ความร่วมมือที่น่าสนใจยิ่งคือ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 เพื่อพัฒนายกระดับแรงงานด้วยการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean