ลบ แก้ไข

นครพนมรองรับการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสู่AEC

นครพนมรองรับการพัฒนาพื้น

 
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนบนระเบียงเศรษฐกิจสายสำคัญในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระตุ้นการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เสริมสร้างการจ้างงาน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย จ.นครพนม เป็นพื้นที่ประตูเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้กำหนดพื้นที่ อ.เมือง จ.นครพนม และ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่สอง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์กับสปป.ลาว เวียดนาม และจีน 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,461 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean