ลบ แก้ไข

ขยายวันและเวลาการจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง จ.ตราด-จ.พระตะบอง กัมพูชา


ขยายวันและเวลาการจุดผ่อน
 

จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง-จุดผ่อนปรนเนิน 400 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายจันทร์ โซ๊ะพอล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันเป็นประธานพิธีเปิดการขยายวันและเวลาทำการของจุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง
 
จังหวัดตราดกับจังหวัดพระตะบอง เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันบนพื้นฐานของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประชาชนของทั้งสองประเทศได้มีการติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการจ้างแรงงาน ผ่านทางจุดผ่อนปรนบ้านมะม่วง-ช่องเนิน 400 กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดจุดผ่อนปรนฯ 5 วันต่อสัปดาห์ หรือวันพุธถึงวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. และต่อมาจังหวัดตราดกับจังหวัดพระตะบอง มีมติเห็นชอบร่วมกันให้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองประเทศขอขยายเวลาเปิดเป็นทุกวันต่อสัปดาห์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนทั้งสองประเทศและรองรับการค้าขายที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดพระตะบองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้เห็นความสำคัญกับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วงแห่งนี้ โดยเห็นชอบให้มีการขยายวันและเวลาทำการฯ จาก 5 วันต่อสัปดาห์เป็นทุกวันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าแห่งนี้ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มุ่งสร้างความเจริญเติบโตของการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อเป็นการเปิดประตูให้กันและกันได้ร่วมแบ่งปันความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง เป็นประตูสู่มิตรภาพสำหรับประชาชนของทั่งสองฝ่ายให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป
 
ส่งเสริมการดำเนินการให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบในพื้นที่ ควบคุมการเดินทางเข้ามา หรือออกไปนอกราชอาณาจักรของบุคคลสัญชาติกัมพูชา รวมทั้งพาหนะให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตให้มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย และหากสินค้าใดมีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนั้น ซึ่งการนำเข้า-ส่งออก และมูลค่าการค้าให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ด่านศุลกากรที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุมสินค้าและพาหนะที่นำเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และให้อำเภอบ่อไร่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบและดำเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,440 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • 7 อาชีพเสรีในกลุ่มอาเซียน เสรีอาเซี่ยน อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน... จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน...
    by Editor Bow
  • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรประกาศนโยบายการแพทย์ผสมผสาน นำการแพทย์แผนไทยบูรณาการเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบครบวงจร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาล 74 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558...
    by dogTech
  • ไปๆมาๆเวียดนามที่หลายปีก่อนเคยนำเข้าปุ๋ยเพื่อใช้ในการทำนาได้กลายเป็น ประเทศส่งออกปุ๋ยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากบางชนิดผลิตเองได้จนเหลือเฟือจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซในภาคใต้ของประเทศ...
    by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean