กองทุนพัฒนาสตรีเตรียมพัฒนาเพื่อจัดเตรียมความพร้อมสตรีไทยรับ AEC

กองทุนพัฒนาสตรีเตรียมพัฒ


 

            กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมมือกับกองทุนการพัฒนาสตรี เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของสตรีทั่วประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีทุกกลุ่มอาชีพมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2015

            อาเซียน หรือ ประชาคมเอเชีนตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม โดยมีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งกฎบัตรอาเซียนกำหนดว่าภาษาราชการของอาเซียนจะเป็นภาษาอังกฤษ

            รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มีการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีไทย โดยมีกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งชาติเป็นประธาน ซึ่งได้ตกลงกันว่าเงินที่จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้