ไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข้าใจด้านสาธารณสุข ในรอบ 20 ปี

ไทย-สปป.ลาว บันทึกความเข
 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว โดยมีรศ.ดร.บุนคง สีหะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วม
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้