dogTech
ASEAN & WORLD All Technology Social Media
Apps and Software Dev & Design Gadgets Mobile
Facebook Google+ How To Twitter YouTube
เนื้อหา 1,671 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0
ผู้ชม 3,933,053 ครั้ง, ผู้ติดตาม 3 คน
 
TOP SHARE OF THE WEEK

คำฮิต


คำค้นหาสนามบินสุรินทร์ภักดีในจังหวัดสุรินทร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รับการพัฒนาเป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์ เพื่อรับมือการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์...
ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีการบูรณาการภูมิปัญญาและสภาพแวดล้อมระหว่างโรงเรียนและสาขาวิชา โดยการใช้มาตรการจริยธรรมและความรู้สึกของชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาความรู้ให้เท่าทันก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ...
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมพูดคุยกันในเรื่องการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในประเทศพม่า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ร่วมพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในการประชุมนานาชาติคร...
กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการการศึกษาต่างๆที่จะดำเนินการในภาคใต้บนพื้นฐานของแนวคิดที่จะต้องจัดการให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้และประสบก...
รัฐบาลไทยตระหนักว่า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากวัฒนธรรมใน ส่วนอื่นๆของประเทศไทยทำให้รัฐบาลออกแบบกลยุทธ์ที่จะสร้าง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นโซนพิเศษ เพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเพื่อการตอบ...
ประเทศศรีลังกามีความต้องการที่จะเข้าร่วมในโครงการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทยในด้านการเชื่อมต่อเอเชียและอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในมิติของการเชื่อมต่อระหว่างศรีลังกาและปร...
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดรัฐเกดะห์ในประเทศมาเลเซียทำให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ โดยในแง่ของการท่องเที่ยว จังหวัดสตูลมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 2,600,000,...
กระทรวงพาณิชย์เชื่อว่าการส่งออกของไทยในปี 2014 จะเติบโตอย่างน้อยร้อยละ 5 และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นร้อยละ 10 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยให้อัตราการเติบโตของไทยมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมาย ...
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาในทะเลจีนใต้ซึ่งมีความตึงเครียดในพื้นที่ โดยได้มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจบ่อนทำลายความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นที่และแก้ไขข้อพิ...
ประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอาเซียน ทำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน เช่น การพัฒนามนุษย์, สิทธิมนุษยชน, ความเสมอภาค, ความยุติธรรมทางสังค...
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ชายหาดที่มีชื่อเสียงคือ "หาดสมิหลา" ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่าจะทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยโครงการจะถูกดำเนินการผ่านเทศบ...
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกแผนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจฮาลาลในภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลในอาเซียนภายในปี 2016 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กลยุทธ์ที...
ประเทศไทยได้มีการเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ 2014 ในวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2014 ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชายหาดที่ดีที่สุดและที่รู้จักกันดีในทะเลอันดามัน ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ย...
ประเทศไทยพยายามแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลามในความพยายามที่จะหาทางต่อสู้กับปัญหามลพิษและหมอกควัน ปัญหาด้านหมอกควันในขณะ...
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะสร้าง 28 นิคมอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อที่จะขยายฐานการผลิตภายในประเทศไทยและจูงใจนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 20...
Page 108 of 112 First Prev 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean