ลบ แก้ไข

เปรียบเทียบท่องเที่ยวไทยกับลาวท่องเที่ยวของลาวเพิ่งเริ่มต้น และยังไปได้อีกไกล


          ลาวเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และเป็นประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากลาวมีความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งภูเขา ถ้ำ ลำน้ำ และป่าไม้ รวมทั้งมีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้นเมื่อลาวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 1.0 ล้านคน ในปี 2548 เป็น 1.6 ล้านคน ในปี 2550 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น2.7 ล้านคน และ 2.8 ล้านคน ในปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ (รูปที่ 1) หรือมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2555 เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของลาวที่มีจำนวนประมาณ 6.5 ล้านคน

          อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวในปัจจุบันยังคงเน้นท่องเที่ยวใน 2 แหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถานและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทแรกที่สำคัญ ได้แก่ พระธาตุหลวง วัดสีสะเกด และประตูชัย ในนครหลวงเวียงจันทน์ ปราสาทหินวัดพู ในแขวงจำปาสัก และวัดเชียงทอง ในแขวงหลวงพระบาง เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ น้ำตกคอนพะเพ็ง และน้ำตกต่างๆ ในแขวงจำปาสักและวังเวียง ในแขวงเวียงจันทน์ เป็นต้น การท่องเที่ยวของลาวในขณะนี้คล้ายกับการท่องเที่ยวของไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน ที่เริ่มจากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถานและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของไทย โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เกาะภูเก็ต เกาะสมุย หมู่เกาะพีพี และหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น แต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาเป็นลำดับและลดการพึ่งพาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการช็อปป็ง (Shopping) และความบันเทิง (Entertainment)

           เนื่องจากไทยมีศูนย์การค้าทันสมัยตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติ และมีแหล่งบันเทิงในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เกาะสมุย และเกาะภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ไทยยังสามารถเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพและความงาม รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี (เป็นการท่องเที่ยวและรับบริการทางสุขภาพด้วย) โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม การรักษาโรคเฉพาะทาง กายภาพบำบัด และศัลยกรรมทางด้านความงาม เป็นต้น ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนสนุกในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ในกรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานในประเทศไทยจำนวนมาก เพราะไทยมีความพร้อมของพื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

          ดังนั้น การท่องเที่ยวของลาวในปัจจุบันจึงเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลาวยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการช็อปป็งและบันเทิง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาไม่นาน เพราะรัฐบาลลาวมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนต่างๆ ให้เป็นสากลมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สำคัญ คือ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนในลาวมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนและกลุ่มอาเซียนที่เข้าไปลงทุนสร้างศูนย์การค้าหลายแห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัย มีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

            จากความพร้อมด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและประชากรที่มีความสุภาพ อ่อนโยน เป็นมิตรกับผู้มาเยือน ประกอบกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวจะทำให้ลาวมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น ลาวมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพและความงามที่เน้นทางด้านสปา เป็นต้น และในอนาคตจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้นด้วย

           "การท่องเที่ยวของลาวในปัจจุบันจึงเป็นเพียงขั้นตอนแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลาวยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการช็อปปิ้งและบันเทิง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาไม่นาน เพราะรัฐบาลลาวมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนต่างๆ ให้เป็นสากลมากขึ้น" ความพร้อมด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและประชากรที่มีความสุภาพ อ่อนโยน เป็นมิตรกับ ผู้มาเยือน ประกอบกับ การพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวจะทำให้ลาวมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มขึ้น

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,203 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean