ลบ แก้ไข

โอกาสขยายการลงทุน อุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนาม         ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน และรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก (รองจากจีน อินเดีย ตุรกีและบังกลาเทศ) ด้วยมูลค่าส่งออก 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี  2556 และขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ในช่วงปี 2552-2556 อันเป็นผลจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่หลั่งไหลเข้ามาใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก จนท าให้ปัจจุบันเวียดนามเป็นฐานการผลิตสิ่งทอส าคัญของแบรนด์ชั้นน าของโลก เนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงานในเวียดนามอยู่ในระดับต่ าราว 100-145 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเดือน และมีแรงงานจ านวนมาก อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว อาทิสหภาพยุโรป (European Union : EU) และญี่ปุุน เป็นต้น

       นอกจากนี้ เวียดนามยังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership : TPP) ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้จะช่วยเกื้อหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอมากขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เป็นโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ าโดยเฉพาะการผลิตผ้าผืน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนามยังขาดแคลนและมีแนวโน้มที่จะต้องการเพิ่มขึ้นอีกในระยะข้างหน้า

       โครงสร้างการผลิตสิ่งทอของเวียดนามยังต้องพึ่งพาการน าเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศเป็นหลัก เวียดนามผลิตผ้าผืนได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มส่งผลให้ต้องน าเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2556เวียดนามนำเข้าผ้าผืนมูลค่า 8,397 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.2 จากปีก่อนและคิดเป็นสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้ผ้าผืนในประเทศที่มีทั้งสิ้น 6,800 ล้านตารางเมตร


     

        ทั้งนี้ ผ้าผืนเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เวียดนามน าเข้ามากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 62 ของมูลค่านำเข้าสิ่งทอรวม ขณะที่ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอปี 2558-2563 รัฐบาลเวียดนามตั้งเปูาเพิ่มมูลค่าส่งออกสิ่งทอเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี2563 ซึ่งจะยิ่งเกื้อหนุนให้ความต้องการใช้ผ้าผืนเพิ่มขึ้นตามความตกลงทางการค้าเกื้อหนุนการลงทุนอุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนาม ความตกลง TPP ซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นแกนน า จะมีส่วนส าคัญในการเกื้อหนุนการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปสหรัฐฯ (ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มอันดับ 1 ของเวียดนาม มีสัดส่วนเกือบร้อยละ50 ของมูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวมของเวียดนาม) เนื่องจากอัตราภาษีน าเข้าเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนามส่งออกไปสหรัฐฯ ทั้งหมดราว 1,000 รายการ จะลดลงเหลือร้อยละ 0 จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 17-18 การส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เวียดนามมีความต้องการใช้วัตถุดิบผ้าผืนเพิ่มขึ้นตาม

 
      ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลง TPP คาดว่าจะมีการใช้กฎแหล่งก าเนิดสินค้าที่มีเงื่อนไขให้เครื่องนุ่งห่มที่ได้สิทธิ TPP ต้องใช้วัตถุดิบด้ายหรือผ้าผืนที่ผลิตจากประเทศสมาชิก TPP (Yarn/Fabric Forward) ซึ่งจะเอื้อให้มีการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ าในเวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันเวียดนามอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับ EU (ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มอันดับ 2 ของเวียดนาม มีสัดส่วนราวร้อยละ 15 ของมูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวม)ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2558 และจะส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าเครื่องนุ่งห่มที่เวียดนามส่งออกไป EU ลดลงเหลือร้อยละ 0 จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12 ซึ่งจะเกื้อหนุนการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปตลาด EU และทำให้ความต้องการใช้วัตถุดิบผ้าผืนของเวียดนามขยายตัวตาม
 

      รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างจริงจังเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 10.5 ของGDP และมีสัดส่วนราวร้อยละ 14 ของมูลค่าส่งออกรวม อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานราว2.5 ล้านคน หรือราว 1 ใน 4 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบของเวียดนาม ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนี้


      อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้สูงสุดร้อยละ100ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่สำคัญ คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 4 ปี จากอัตราปกติที่ร้อยละ 22 (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ลงทุน) ยกเว้นอากรขาเข้า (Import Duty)และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ยกเว้นค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 3-15 ปี (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ลงทุน)


      กำหนดพื้นที่เปูาหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 5 แห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอปี2558-2563 รัฐบาลเวียดนามตั้งเปูาสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำมากขึ้น  โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบสิ่งทอภายในประเทศเป็นร้อยละ 60 ของต้นทุนวัตถุดิบสิ่งทอรวม ภายในปี2558 และร้อยละ 70 ภายในปี 2563 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 50


      จากปัจจัยสนับสนุนที่กล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผ้าผืนในเวียดนาม ขณะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวในเวียดนามยังไม่รุนแรงนัก  เนื่องจากผู้ประกอบการผ้าผืนรายใหญ่มีจำนวนน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในเครือข่ายของ VINATEX (The Vietnam National Textile and Garment Group) ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่ก าลังจะแปรรูปเป็นกิจการของเอกชนขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้าไปลงทุนผลิตผ้าผืนในเวียดนามเน้นผลิตผ้าผืนคุณภาพสูงเพื่อปูอนให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามคำสั่งซื้อของคู่ค้าในต่างประเทศ จึงยังมีช่องว่างในตลาดผ้าผืนคุณภาพระดับกลางและระดับล่าง โดยผู้ประกอบการไทยควรเน้นตลาดผ้าผืนคุณภาพระดับกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับผ้าผืนของจีนที่เน้นตลาดระดับล่าง


     ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ควรพิจารณาพื้นที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่กำหนดพื้นที่เปูาหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอปี2558-2563 จ านวน 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่เมือง Pho Noi ในจังหวัด Hung Yen เมืองNam Dan ในจังหวัด Nghe An เมือง Hue ในจังหวัด Thua Thien-Hue พื้นที่ Tay Nguyen (ที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม) และเมืองBinh Ah ในจังหวัด Binh Duong โดยพื้นที่เปูาหมายส าหรับการจัดตั้งโรงงานผลิตผ้าผืนมี3 แห่ง ได้แก่ เมือง Pho Noi และเมือง Nam Dan อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศ รวมถึงเมือง Binh Ah บริเวณตอนใต้ของประเทศ

ขอขอบคุณที่มา : ฝุายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,639 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean