ลบ แก้ไข

เตรียมพร้อมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน        การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งครอบคลุมการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการ ที่เรียกว่า "การเคลื่อนย้าย บุคคลธรรมดา" ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เดินทาง เข้ามาให้บริการ ระหว่างประเทศสมาชิก โดยสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดท า "ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล ธรรมดา" เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ ทั้งในด้านประเภทของบุคลากรที่จะอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ รวมถึงการเข้าเมือง ระยะเวลาพ านักชั่วคราว และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       ภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ไทยเปิดให้เฉพาะบุคคลประเภทนักธุรกิจ หรือผู้ที่จะเข้าไปติดต่อธุรกิจ ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงชั่วคราว และประเภทผู้โอนย้ายในบริษัท ซึ่งอนุญาตเฉพาะผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ ใน 25 ประเภทอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ เรียกว่า "ความตกลงว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมอาเซียน" (ASEAN MRAs) เฉพาะ ผู้ให้บริการ 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี และ นักส ารวจ แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและเงื่อนไขภายในของแต่ละประเทศสมาชิก เป็นต้นว่า วิชาชีพวิศวกรไทย ซึ่งจะต้องจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 7 ปี เคย ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศแล้ว สามารถไปสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกร วิชาชีพอาเซียนได้ทันที แต่ถ้าจะสมัครขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรต่างด้าวกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ก็จะต้อง ปฏิบัติตาม กฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ ด้วย

       นอกจาก 7 สาขาข้างต้นแล้ว อาเซียนยังมี "การจัดทา MRA บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ อาเซียน" ซึ่งก าหนดมาตรฐานคุณสมบัติและสมรรถนะของผู้ที่ท างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน 32 ต าแหน่ง งานใน 6 สาขาอาชีพ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขภายในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ ประเทศเช่นเดียวกัน 

        จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คาดว่าความร่วมมือในอาเซียนจะขยายความสัมพันธ์กัน มากกว่าที่เป็นอยู่ ไทยจึง ควรศึกษาและเร่งสร้างความร่วมมือกับสมาชิกอาเซียน ตลอดจน เตรียมความ พร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโอกาสใหม่ๆ ที่คนไทยจะสามารถเดินทางไป ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างสะดวกกว่าที่เคยมีมา  

ขอขอบคุณที่มา : นสพ. มติชน
 

 

Editor
ชม 1,890 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean