ลบ แก้ไข

พมจ.สตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


      ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ครอบครัวไทยต้องเผชิญกับการต่อสู้แข่งขันในการดำรงชีวิต ทำให้การใช้เวลาของสมาชิกครอบครัวน้อยลง สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอย จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสานพลังสู่อาเซียนขึ้น ณ ห้องประชุมปากน้ำรีสอร์ท ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานและให้เกียรติร่วมบรรยายความรู้แก่ประชาชน เรื่องการเตรียมความพร้อมครอบครัวสู่อาเซียน โดยกิจกรรมมุ่งให้ครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสและเครือข่ายด้านครอบครัวตลอดจนคณะทำงานผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของครอบครัว เรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ตนเอง การอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์ และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกครอบครัว ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน และผู้ทำงานด้านผู้ด้อยโอกาส รวม 75 คน ใช้ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2558


     นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นฐานของสังคม เป็นแหล่งให้การศึกษาขั้นแรกแก่สมาชิกใหม่ เป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก เป็นแหล่งที่จะเสริมพลังกายพลังใจให้แก่สมาชิกครอบครัว ที่จะออกไปแสดงบทบาทต่างๆ ทางสังคมและเป็นสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาสังคมสำหรับการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะกล่อมเกลาจิตใจของคนในครอบครัวให้หันกลับมาใส่ใจซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยขอให้ใช้ชีวิตตามแนววางเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักความพอประมาณ การประหยัด รู้จักการออมเพื่อลดภาระหนี้สิน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมครอบครัวสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมรับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปลายปี 2558 นี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,134 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean