New Stories

ในการเตรียมการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ประเทศไทยได้เห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสมดุลทางการลงทุน ซึ่งก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น ปร...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การพัฒนาและปรับมาตรฐานจะเน้นที่สินค้า OTOP และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในท้องตลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายเพิ่มว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรได้รับการเพิ่มมาตรฐานการผลิตหรือ...
by dogTech
ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อาเซียนเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรเกือบ 600ล้านคน ประกอบด้วย 10ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเ...
by dogTech
ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันด้านการใช้งาน สำหรับการทำแผนพัฒนาพลังงานของอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านพลังงานของอาเซียนจะครอบคลุมโครงการท่อส่งก๊าซของอาเซียนด้วย ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ใหญ่ท...
by dogTech
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กระทรวงจะเสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสร...
by dogTech
ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดของไทยได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาการเกษตรท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยต้องทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางกา...
by dogTech
กรุงเทพมหานครจับมือกับ 4 เมืองหลวงของอาเซียน คือ จาการ์ตา, มะนิลา, และเวียงจันทน์ ในการแก้ไขปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเปิดตัวเป็นเมืองสีเขียว ผู้แทนจาก 4 เมืองหลวงได้สร้างกรอบในการทำงานร่วมกันภายใต้โ...
by dogTech
กรมส่งเสริมการส่งออกและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย ได้เข้าร่วมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์แสดงสินค้าของภูมิภาคอาเซียน ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในเรื่องการนิทรรศกา...
by dogTech
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน โดยได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่...
by dogTech
ประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจ SMEs แห่งอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเงิน สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อเสนอนี้ถูกเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไท...
by dogTech
ประเทศไทยได้แสดงการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาของบัตรธุรกิจท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของนักธุรกิจและนักลงทุนในอาเซียน การเชื่อมต่ออาเซียนเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการอภิปราย ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เก...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้าร่วมการอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ซึ่งประกอบด้วย จีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การอาหารและก...
by dogTech
ประเทศไทยได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเสริมสร้างความเป็นอาเซียนในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเช...
by dogTech
การก่อสร้าง " เส้นทางสายตะวันออก หมายเลข 3 " ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคเหนือของประเทศไทย กับภาคใต้ของจีน ผ่านทางประเทศลาว ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต โดยเส้นทางใหม่ที่จะถูกเรียกว่า R3E ที่คาดว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการค้าของไทยและการล...
by dogTech
การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานหลังการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก AEC โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของไทยประกอบด้วย 8...
by dogTech
กรุงเทพมหานครจะถูกแผนปฏิบัติการในการพัฒนา เพื่อทำให้กรุงเทพฯกลายเป็นมหานครอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาจะเน้นไปที่พื้นที่ต่างๆในด้านการค้าการลงทุน, วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งแ...
by dogTech
การมาถึงของประชาคมอาเซียน จะทำให้การปลูกกาแฟของไทยมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้น ทำให้กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและหาวิธีลดต้นทุนการผลิต กรมวิชาการเกษตรได้ให้เกษตรกรที่ปลูกกาแฟ ลองปลูกด้วยเท...
by dogTech
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือ NEDA ได้จัดสรรงบประมาณ 6,900 ล้านบาท ในการสนับสนุนทางการเงินสำหรับ 10 โครงการพัฒนาขนส่งในประเทศเพื่อนบ้าน NEDA เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง...
by dogTech
ประเทศไทยต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและจะมีการสร้างชุมชนการลงทุนในประเทศไทย โดยจะเป็นการลงทุนสำหรับประชาชนในอาเซียน โดยมีการรวมกับ ประเทศจีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรั...
by dogTech
กระทรวงแรงงานได้เตรียมที่จะกำหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตทำงาน เพื่อรับมือกับแลกเปลี่ยนแรงงาน เมื่อประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2015 ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ในขั้นตอนการเริ่มต้นการออกใบอนุญาตทำงานจะออกสำหร...
by dogTech
Page 106 of 182 First Prev 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ