New Stories

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการในการพัฒนาบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาช...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของไทยได้เน้นความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำคนอื่นๆของประเทศในกลุ่มอา...
by dogTech
กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนสองภาษา สำหรับเด็กที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข รองเลขา...
by dogTech
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการปกป้องผู้ด้อยโอกาสจากผลกระทบของการเป็น...
by dogTech
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่นและประเทศ...
by dogTech
นักเขียนที่โดดเด่นจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับรางวัล สุนทรภู่ โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อการฉลองวันเกิดของสุนทรภู่ (1786-1855) ซึ่งเป็นหนึ่งในกวีของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น นักเขียนที่โดดเด่นจะได้...
by dogTech
ประเทศไทยและภูฏานกำลังจะร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยภาคเอกชนของไทยมีความสนใจในการสำรวจโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูฏาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้าง โดยภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการ...
by dogTech
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและองค์กรภาครัฐและเอกชนของเชียงใหม่จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2557 หรือ Chiang Mai Halal International Fair 2014 เพื่อโชว์ศักยภาพการผลิตสินค้าฮาลาลและจับคู่ธุรกิจ...
by dogTech
คณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้กล่าวถึงกลยุทธ์ใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการในปี 2014-2016 โดยกลยุทธ์เหล่านี้จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4 กล...
by dogTech
ประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความชื่นชมในการให้การดูแลที่ดีสำหรับประชากรสูงอายุในประเทศไทย โดยมีความคิดที่จะใช้ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นต้นแบบในประเทศอื่นๆของอาเซียนซึ่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุ...
by dogTech
กระทรวงมหาดไทยได้ออกกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจง 5 กลยุทธ์สำหรับพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน กลยุทธ์แรก คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ม...
by dogTech
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 10 ของอาเซียน-จีน เพื่อดำเนินการตามปฏิญญาการปฏิบัติของภาคีทะเลจีนใต้ (DOC) โดยอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุม ส่วนรองอธิบดีกรมเข...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ที่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศอาเซียนอื่นๆจะเข้าร่วมการประชุมกับคู่ค้าที่สำคัญ คือ จีน, ญี่ปุ่น, สาธ...
by dogTech
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวและแสวงหาโอกาสใหม่จากการรวมกลุ่มของอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้การปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งท...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นแม่เหล็กสำคัญสำหรับการลงทุน โดยบริษัทของจีนตามแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคและการก่อตัวรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 นักลงทุนจีนได้แสดงให้เห็นถึงแน...
by dogTech
ในความพยายามที่จะส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนและการลงทุนระหว่างสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อข้ามประเทศไทยและประเทศพม่า โดยรัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีการเปิดจุดตรวจสอบระหว่างพรมแดนที่จังหวัดตาก, อำเภอแม่สอดและเมืองเมี...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศพม่าได้ตกลงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองสมาชิกของ 10 ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ...
by dogTech
ประเทศไทยได้เปิดตัวฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านพลังงานทางเลือก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นประธานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงกา...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเพื่อบริการกระจายเสียงไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ...
by dogTech
สตูลเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียในทะเลอันดามัน เกาะตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับนิยมมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดการประชุม...
by dogTech
Page 115 of 182 First Prev 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ