ลบ แก้ไข

ทิศทาง Digital Content มุ่งสู่ AEC

              ทิศทาง Digital Content มร่วมฟังเสาวนาหัวข้อ “ทิศทาง Digital Content มุ่งสู่ AEC” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) และกรรมการผู้จัดการบริษัท Imagimax รวมถึงการบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัลในอนาคต” โดย ดร.สารสิน บุพพานนท์ CEO บริษัท เอทิช อินโนเวชั่น จำกัด และการบรรยายจากอาจารย์สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย ในหัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศไทย” และการบรรยายในหัวข้อน่าสนใจต่างๆ อาทิ “นวัตกรรมทางการแพทย์กับเทคโนโลยีมีเดีย” , “หนังสือภาพประกอบในยุคดิจิตอล” และการเสาวนาหัวข้อ สื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์ศิริราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน อาจารย์แพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์
ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ  ห้องจำรัส ฉายะพงศ์ และ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางมด

 

กำหนดการงาน

Creative Media  Exhibition and Seminar #2

วันพฤหัสบดีที่ 29 และ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

นิทรรศการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

สัมมนา ณ  ห้องจำรัส ฉายะพงศ์  อาคารเรียนรวม 2

เวลา 08.30 – 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
 


วันพฤหัสที่  29  สิงหาคม 2556
เวลา 09.15 – 10.00 น.           ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมผลงานที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ
เวลา 10.00 – 10.15 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
เวลา 10.15 – 10.30 น.           พิธีเปิดงานสัมมนา โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลา 10.30 – 12.00 น.           เสวนาหัวข้อ“ ทิศทาง Digital Content เพื่อมุ่งสู่ AEC”
                                        คุณไตรรัตน์  ฉัตรแก้วผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
                                        ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
                                        คุณศักดิ์ศิริ  คชพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Imagimax จำกัด
                                        ดำเนินรายการโดย ผศ.บุญเลี้ยง  แก้วนาพันธ์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์
เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น.           บรรยายหัวข้อ “ทิศทางเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัลในอนาคต”
                                        ดร.สารสิน  บุพพานนท์ CEO บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด
เวลา 14.00 – 15.00 น.           บรรยายหัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศไทย”
                                        อาจารย์สิทธิชัย  เทพไพฑูรย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย
เวลา 15.00 – 15.30 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.30 – 16.30 น.           บรรยายหัวข้อ “ นวัตกรรมทางการแพทย์กับเทคโนโลยีมีเดีย”
                                        อาจารย์วรรณเฉลิม  ชาววัง หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัดเวชศาสตร์ฟื้นฟู
                                        โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
วันศุกร์ที่ 30  สิงหาคม 2556
เวลา 09.00 – 10.00 น.           ลงทะเบียน      
เวลา 10.00 – 10.50 น.           บรรยายหัวข้อ "หนังสือภาพประกอบในยุคดิจิตอล"
                                        อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
เวลา 10.50 – 11.05 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.05 – 12.00 น.           บรรยายหัวข้อ "หนังสือภาพประกอบในยุคดิจิตอล"
เวลา 12.00 – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.           เสวนาหัวข้อ “สื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร ”
                                        ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์ศิริรา
                                        นพ.ยลชัย  จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
                                        อาจารย์วีระชัย  คงวัน อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
                                        ผศ.บุญเลี้ยง    แก้วนาพันธ์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์
15.00 น.                             ปิดงานเสวนา

 โดยต้นรัก
สนับสนุนข้อมูลประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 6,133 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ