ALL STORIES Rss Feed
infographic

กัมพูชากับประชาคมอาเซียน กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการฉลองครบรอบ 45 ปีอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ ใน พ.ศ. 2555 โดยเน้นการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพภายในภูมิภาค และผลักดันกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน...
by dogTech
บรูไนดารุสซาลามกับประชาคมอาเซียน บรูไนพยายามสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่เพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน...
by dogTech
เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
มาเลเซียกับประชาคมอาเซียน เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยมีบทบาทสำคัญคือ เป็นประเทศผู้ประสานงานหลักใน 2 สาขาสำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ยางกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม...
by dogTech
สปป.ลาวกับประชาคมอาเซียน สปป.ลาวได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงได้อยู่ในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยได้ลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน พ.ศ. 2551 และเป็นร้อย 0 ใน พ.ศ....
by dogTech
เวียดนามกับประชาคมอาเซียน การรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการเมืองของอาเซียนได้...
by dogTech
ขอขอบคุณข้อมูลจาก :http://www.posttoday.com/...
by Editor
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : REALIST...
by Editor
Page 1 of 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
 

คำฮิต


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean