ลบ แก้ไข

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนามาตรฐานรถบริการนักท่องเที่ยวเตรียมประกาศใช้ก่อนสิ้นปีรับกระแสบูมเออีซี

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้า

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพและองค์กรพันธมิตรระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่าง ก่อนทำการทดสอบภาคสนามและนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เตรียมพร้อมรับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวในยุคเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
 
ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ซึ่งได้กำหนดแผนพัฒนาและบูรณาการกับการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความสะอาด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักสากล ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559”
 
อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวต่อไปว่า “รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสัดส่วนอยู่ถึง 10% ของจีดีพี นับเป็นหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ในการนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ   กรมการท่องเที่ยวตระหนักดีถึงความสำคัญจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบริการต่าง ๆ รวมทั้ง
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์และระบบเชื่อมโยงระหว่างเมือง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุจราจรแก่นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เดินทางโดยทางบกมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลังการเปิดประชาคมอาเซียน
 
ในเดือนกรกฎาคมนี้ กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมกำหนดร่างเกณฑ์มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐาน/เกณฑ์มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรการสร้างความเชื่อมั่นและรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อันจะช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวในระยะยาว
 
ในการนี้ ได้มีการจัดโฟกัสกรุ๊ปเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเทียว ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์และรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อประมวลข้อมูลและยกร่างเกณฑ์มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว จากนั้นจะจัดให้มีการทดสอบภาคสนาม และจัดทำคู่มือหรือแบบตรวจประเมินมาตรฐาน/เกณฑ์มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งและหลักสูตรพัฒนาพนักงานขับรถโดยสารสำหรับมาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป
 
นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังได้เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ด้วยการวางแผนพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทั่วประเทศให้เป็นสากล พร้อมกันนี้ได้เตรียมการจัดทำคู่มือการขับขี่เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในประเทศไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนนี้ด้วย
 

dogTech
ชม 4,956 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • มหาเจดีย์ บุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมาก อยู่ในอันดับ 4 ของโลก และเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใกญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com...
  by Editor Bow
 • มีหนึ่งในข้อมูลน่าสนใจว่า"มะละกอ"ที่เราคุ้นเคยกับการนำไปทำเป็นส้มตำสุดแซบนั้น ได้พันธุ์เข้ามาเมืองไทยครั้งแรกในสมัยกรุงธนบุรีจากเมือง"มะละกา"ประเทศมาเลเซีย (และเป็นที่แพร่หลายในต้นยุครัตนโกสินทร์มาถึงปัจจุบัน)...
  by Editor Bow
 • ในช่วงนี้เมืองหลวงของเวียดนามก็ไม่ต่างกับเมือง และนครใหญ่อื่นๆ ทั่วประเทศที่ประดับประดาด้วยหลอดไฟสีสันต่างๆ บ่งบอกถึงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังใกล้เข้ามา และยังเหลืออยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้า...
  by Editor Bow
 • ไทย : เกาะเต่า ในเมืองไทยนั้นมีทะเลสวยๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งทางภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และหมู่เกาะต่างๆ อีกมากมาย หากจะตัดสินว่าที่ใดสวยที่สุดคงเป็นเรื่องยากไม่น้อย แต่วันนี้ขอนำเสนอ เกาะเต่า...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ