ลบ แก้ไข

ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ AEC

Direction of Thailand’s


                กฎบัตรอาเซียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ของอาเซียนไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนอาเซียนและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยไทยได้แสดงให้เห็นว่าโครงการวิจัยต่างๆจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย โดยเฉพาะการผลิตแรงงานในด้านของวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

                การศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร,การจัดการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม ในขณะที่การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ยังได้รับความสนใจในระดับน้อย เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่เน้นการสรรหาบุคลากรใหม่แทนบุคลากรเก่ามากกว่าการวางแผนกำหนดการใช้กำลังคนเพื่อรับมือต่อความต้องการของอาเซียนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,701 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean