ลบ แก้ไข

มหาดไทยเดินหน้านโยบายพัฒนา "เศรษฐกิจภาคใต้" รับ AEC

มหาดไทยเดินหน้านโยบายพัฒ

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันความร่วมมือกันในระหว่างอนุภูมิภาคภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (MIT-GT) หรือที่เรียกกันว่า "พื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ก่อให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอนุภูมิภาคนี้ให้มีความเท่าเทียมกัน นำไปสู่การพึ่งพาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงภายในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,486 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean