ลบ แก้ไข

ก.เกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก


ก.เกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธ
 

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพของประเทศ การดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม รวมทั้งลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,737 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ