ลบ แก้ไข

ไทย ลาว เมียนมา ลงนามความร่วมมือการค้าหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย


ไทย ลาว เมียนมา ลงนามควา
 
ตัวแทนจากแขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ตัวแทนจากรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติ "ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC)" ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จ.อุตรดิตถ์ โดยภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก รวมถึงประเทศลาวและเมียนมา เพื่อเป็นเวทีศึกษาความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับศักยภาพในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจและเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

dogTech
ชม 4,994 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ