ลบ แก้ไข

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRI) ครั้งที่ 14


ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อา
 

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRI) ครั้งที่ 14 เน้นพัฒนาความร่วมมือสื่อรูปแบบดิจิตัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ควบคู่การดำเนินการด้านการสื่อสารตามแผนแม่บทอาเซียน
 
สาระสำคัญจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสารสนเทศประเทศสมาชิกอาเซียน (SOMRI) ครั้งที่ 14 ซึ่งมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมได้กล่วถึงสาระสำคัญของการการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อให้สามารถตอบสนองประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการสื่อสารตามแผนแม่บทอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างสื่อใหม่ที่ประชาชนสามารถข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ในรูปแบบสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,920 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ