การบรรยายทางวิชาการครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ "ชาติพันธุ์ในเงาอาเซียน"
เชิญร่วมงานการบรรยายทางวิชาการครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ "ชาติพันธุ์ในเงาอาเซียน"
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ที่ห้อง ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จัดโดยโครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

โดย dogTech
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
พิมพ์หน้านี้