สร้างความเข้มแข็งของไทยก่อนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Strengthening the Thai E


            ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความกลัวในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในระดับภูมิภาค

อ่านต่อ.... 
โดย dogTech
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้