ประเทศไทยแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหามลพิษและหมอกควันในอาเซียน

 

            ประเทศไทยพยายามแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลามในความพยายามที่จะหาทางต่อสู้กับปัญหามลพิษและหมอกควัน

            ปัญหาด้านหมอกควันในขณะนี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซียและ สิงคโปร์และมีการแพร่กระจายไปยังภาคใต้ของประเทศไทย โดยใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทย คือ สตูล, ยะลา, นราธิวาส,ปัตตานี,สงขลา, พัทลุง, ตรัง ได้มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์  

 

อ่านต่อ... 

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้