ประเทศไทยส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อสร้างความตระหนักของการเป็นประชาคมอาเซียน

Promoting Gender Equalit
 

            รัฐบาลไทยพยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักของประชาชนในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในมิติต่างๆ เช่น วัฒนธรรม, ภาษาและสังคมเป็นต้น 

            ประเทศไทยพยายามที่จะส่งเสริมสิทธิของเด็กและผู้หญิง เพื่อขจัดความรุนแรงต่อต่อเด็กและผู้หญิงและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้โอกาสมากขึ้นสำหรับผู้หญิงในสังคมไทย โดยแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพยายามที่จะปรับปรุงทัศนคติและความเสมอภาคทางเพศ เพื่อส่งเสริมค่านิยมและทัศนคติในด้านความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อโอกาสที่มากขึ้นของผู้หญิงในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชวนและการใช้ชีวิตในสังคม

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้