ปกป้องผู้ด้อยโอกาสจากผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

            สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการปกป้องผู้ด้อยโอกาสจากผลกระทบของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุกล่าวว่า จำนวนของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยความยากจนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนของเด็กด้อยโอกาส โดยพวกเขาจะถูกกีดกันจากประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญญาใหญ่ของประเทศที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม


 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้