การประชุมระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน

ASEAN Intergovernmental

           
            ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของอาเซียนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคในสิทธิมนุษยชน

            คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในด้านสิทธิมนุษยชน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้