กลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี

Strategies for Developin
 

            จังหวัดปัตตานีได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัด 2014 - 2017 โดยเน้นการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและบริการให้กับชุมชนมุสลิมในระดับชาติและในระดับภูมิภาค รวมไปถึงในตลาดโลก โดยในแผนพัฒนาจังหวัดจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งสำหรับการผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลที่มีคุณภาพดี

            เพื่อให้บรรลุแผนนี้ จังหวัดปัตตานีจะมีการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที่จะนำไปสู่การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีและจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้