โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู
 

            โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการอนุมัติโครงการด้านสุขภาพให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์และการแพทย์แผนไทยของอาเซียน

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการ 16.8 ล้านบาท เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน โดยโครงการจะได้รับการพัฒนาต่อไปจนถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยในอาเซียน

            โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์และการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรตั้งอยู่บนที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะองค์รวม รวมไปถึงการบริการสปาไทย, การแพทย์แผนไทย, การผลิตสมุนไพรและการทำเกษตรอินทรีย์

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้