ประเทศไทยและประเทศเวียดนามร่วมมือกันในด้านการศึกษา

ประเทศไทยและประเทศเวียดน            ประเทศไทยและประเทศเวียดนามสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษา รวมไปถึงการการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยความร่วมมือนี้จะยกระดับคุณภาพของแรงงานในการตอบสนองไปยังตลาดอาเซียนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของแรงงานในอนาคต

            เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าศูนย์อาชีวศึกษาไทย-เวียดนาม ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเวียดนามภายใต้โครงการความร่วมมือ โดยตั้งอยู่ที่ Quang Tri Vocational Secondary School และ Hue Industrial College ในเมืองเหว้

            ในประเทศไทย ศูนย์อาชีวศึกษาไทย-เวียดนามถูกจัดตั้งขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ในจังหวัดมุกดาหาร โดยศูนย์อาชีวศึกษาจะสนับสนุนการในด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ภายใต้การทำงานร่วมกันในการออกหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม รวมไปถึงการศึกษาในสายอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ เช่น ทำอาหารไทย, การซ่อมแซมรถจักรยานยนต์, การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้