ประเทศไทยเตรียมเป็นศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีในอาเซียน

ประเทศไทยเตรียมเป็นศูนย์            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ กระทรวงจะเสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านโดยกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในด้านการเกษตร เพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรไทยในอนาคต

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี โดยเน้นในด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาตลาดใหม่สำหรับตลาดสินค้าเกษตรของไทย

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้