สร้างความเข้มแข็งของไทยก่อนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Strengthening the Thai E


            ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้เกิดความกลัวในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆจึงจำเป็นต้องให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในระดับภูมิภาค

            เครือข่ายอาเซียนศึกษาจะทำหน้าที่เป็นกลไกสำหรับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองอาเซียนนอกจากนี้ยังจะช่วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ยังขาดการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาและให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

 
อ่านต่อ
โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้