อาเซียนและการเชื่อมต่อด้วยถนนและทางรถไฟ

Asean to be connected by

            ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้มีการวางแผนงานร่วมกันในการสร้างถนนทางและรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางการขนส่งที่สำคัญในแต่ละประเทศ เพื่อที่จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อระบบการขนส่งโลจิสติกส์ ถนนและทางรถไฟจากเอเชียของประเทศจีนและอินเดียจะค่อยๆถูกเชื่อมต่อมายังภูมิภาคอาเซียน ผ่านประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยความสำเร็จของแผนงานครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายในภูมิภาค

            ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีแผนการที่จะเชื่อมโยงถนนและทางรถไฟจากเมืองยูนนานของประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยประเทศไทย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว, ประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม โดยจะครอบคลุมพื้นที่ 2.6 ล้านตารางกิโลเมตร

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้