ไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันหารือเรื่องความสะดวกในการข้ามแดน

ไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่


ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศพม่าและประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมหารือถึงการสร้างความสะดวกในการขนส่งข้าม พรมแดนภายในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่สามของ East - West EconomicCorridor (EWEC)โดยในที่ประชุมได้มุ่งเน้นไปที่วิธีการรับมือกับความท้าทายในด้านการขนส่งเมื่อเกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตและการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในทั้งสี่ประเทศของกลุ่ม EWEC รวมไปถึงการสร้างการเชื่อมต่อทางระบบคมนาคมระหว่างประเทศในกลุ่ม EWEC เพื่ออำนวยความสะดวกในอนาคต

                โดยโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศ EWEC และการพัฒนาส่วนต่อขยายจะประกอบไปด้วย การปรับปรุงเส้นทางไทย - พม่าที่สะพานมิตรภาพแม่สอด - เมียวดีและถนนจากเมียวดีเข้าสู่ประเทศพม่าและการพัฒนาถนนทางหลวงสายตาก - แม่สอด

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้