กรมเจรจาฯ มอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความรู้ AEC สู่เยาวชน จ.กาญจนบุรี
กรมเจรจาฯ มอบห้องสมุดอาเ
 

นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่19 มิถุนายน 2558กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ทําพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่นักเรียน คณะครูอาจารย์และประชาชนที่สนใจ
 
นายฉัตรชัย กล่าวว่า กรมฯได้เริ่มดําเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให่แก่สถาบันการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบูรณ์ สุรินทร์และกาญจนบุรีโดยได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่โรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งที่ 4 (แห่งสุดท้าย) และมีแผนที่จะดําเนินการเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาก นครสวรรค์สระแก้ว นครราชสีมา และสงขลา 


อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้