การท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับการท่าเรือเมียนมา
การท่าเรือแห่งประเทศไทยล
 

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. พร้อมด้วย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และ นายอดิสรณ์ อโนทัย สินทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 เพื่อลงนามในหนังสือความร่วมมือ (Letter of Cooperation : LOC) ระหว่าง กทท. กับการท่าเรือแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Port Authority : MPA) โดย Mr. Kyaw Myint, Managing Director การท่าเรือฯ เมียนมาเป็นผู้แทนลงนาม
 
การลงนามฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศ ASEAN และ BIMSTEC โดยกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลด้านการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต ความร่วมมือด้านส่งเสริมการตลาดและการสร้างตลาดใหม่ร่วมกัน การจัดฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารท่าเทียบเรือและโลจิสติกส์ระหว่างกัน และการจัด Working Group ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้