การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล
 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอย่างชัดเจน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนไว้ภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 11 ประการ ดังนี้
 
1) การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก (Global Environmental Issues)
2) การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน (Transboundary Environmental Pollution)
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (Environmental Education)
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sound Technology-EST)

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้