ประเทศไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศพม่า

Thailand Ready to Expand
 

                ประเทศไทยพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศพม่าในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดี เพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบริเวณชายแดน

                ในด้านการพัฒนาเชื่อมต่อ ประเทศไทยได้ทำการซ่อมแซมสะพานแรกข้ามแม่น้ำเมยและทำการศึกษาความเป็นไปและการออกแบบการวางแผนสำหรับการสร้างสะพานแห่งที่สอง ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพื้นที่ชายแดนแม่สอดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโครงการบุกเบิก เนื่องจากการค้าในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการค้าชายแดนและการลงทุน รวมไปถึงสร้างการจ้างงานสำหรับทั้งคนไทยและพม่า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้