สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยเป็นสินค้า GI
สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนกาแ
 
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) ได้ลงประกาศใน EU Official Journal ขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ใน EU แล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 20 วัน (วันที่ 3 สิงหาคม 2558) ซึ่งการประกาศขึ้นทะเบียน GI ใน EU ส่งผลให้กาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของไทยสามารถใช้ตรา GI ของ EU ในการทำตลาดได้ เนื่องจากผู้บริโภคในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตรา GI ที่แสดงถึงลักษณะพิเศษ และคุณภาพของสินค้า และยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้น เพื่อบริโภคสินค้าดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้