ก.เกษตรและสหกรณ์ ตั้ง “ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ”
ก.เกษตรและสหกรณ์ ตั้ง “ศ
 
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” (Export Agricultural Products Quarantine One Stop Service) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดตั้ง "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริการขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศที่รวดเร็วซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เนื่องจากสินค้าภาคการเกษตรประเภท พืช ผัก ผลไม้ และอาหาร จะต้องใช้ความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้