ตลาดแรงงานฝีมือเสรีอาเซียน


 


            ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้การเปิดตลาดแรงงานเสรีจึงจะเป็นการแบ่งอาชีพพิเศษของตลาดแรงงานให้ถูกกระจายไปทั่วถึงและพอต่อจำนวนความต้องการของแต่ละประเทศ

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ถ้ามีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนตลาดแรงงาน กลุ่มแรงงานทักษะพิเศษประเทศไทยจะถูกกระจายออกไปยังประเทศอื่นอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้