ก.ไอซีที เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน 2020
ก.ไอซีที เตรียมจัดทำแผนแ
 

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials : Special TELSOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ในการประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 10 ประเทศ โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้