กระทรวงท่องเที่ยวฯใช้ ยุทธศาสตร์ ASEAN Connect ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระทรวงท่องเที่ยวฯใช้ ยุ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ครม. ผ่านมา เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเร่งให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าอย่างเต็มที่  สำหรับ ASEAN Connect ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 นั้น มีการเดินหน้าไปแล้วในหลายส่วน เช่น การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS 
 
นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS กลุ่มลุ่มแม่น้ำอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ซึ่งประกอบด้วยประเทศ เมียนมาร์-กัมพูชา-ลาว-ไทย-เวียดนาม ที่กรุงเนปิดอร์ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมาว่า มีสาระสำคัญ 7 เรื่อง คือ
 1. Tourism Market Promotion การส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 5 countries 1 destination มีผู้รับผิดชอบคือ ไทย & เวียดนาม 
2. Product Linkage ความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดย กัมพูชา 
3. Information Exchange การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเจ้าภาพเมียนมาร์ เป็นผู้ดำเนินการ 
4. Tourism Product Developments การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดย เมียนมาร์ รับผิดชอบ 
5. Human Resources Development การพัฒนาคุณภาพ ไทย & เวียดนาม จะร่วมกันวางแผน 
6. Tourism Safety ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย เวียดนาม เป็นเจ้าภาพ 
7. Private Sectors Involvement การให้เอกชนมีส่วนร่วม โดยลาวและเวียดนาม จะนำไปวางแผนกลยุทธ์ 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้