2015 ประชาคมอาเซียน: if we hold on together

2015 ประชาคมอาเซียน: if
 
 
กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559
 
สาระสำคัญจากการวิจัย
ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014
จากผลการวิจัยของ World Travel & Tourism Council (WTTC) และ Oxford Economics เรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ในปี 2014 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากการเดินทาง และท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2013 โดยมีมูลค่าสูงถึง 308.8 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ก่อให้เกิดการจ้างงาน 29.2 ล้านตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของการจ้างงานทั้งหมด สำหรับประเทศไทยนั้น WTTC ระบุว่า การท่องเที่ยวในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งหมด 5.7 ล้านตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งลดลงจากปี 2013 ถึงร้อยละ 5.1
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้