กระทรวงแรงงานพร้อมจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานกับประเทศ CLMTV
กระทรวงแรงงานพร้อมจัดประ
 

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (CLMTV) ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อสร้างความร่วมมือและสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด้านการจัดระเบียบแรงงานโยกย้ายถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกลุ่มประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ด้านแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคตต่อไป
 
การจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และส่งเสริมให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำงานในประเทศไทย โดย Theme ของการประชุม คือ Enhancing Labour Cooperation on Migration for Employment in CLMTV
โดย dogTech
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้