อาเซียน+3 กำหนดกรอบประกันคุณภาพผลักดันถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

อาเซียน+3 กำหนดกรอบประกั
 

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงการประเมินสถานศึกษารอบที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับรูปแบบวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจากการประเมิน โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาทุกแห่งเป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์ว่า ในวันที่ 14 กันยายน 2558 นี้ จะนำระบบการประเมินแบบใหม่ที่เป็นการประเมินแบบออนไลน์เสนอให้พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการศึกษาพิจารณา หากผ่านการพิจารณาแล้วคาดว่าจะประกาศใช้ระบบประเมินออนไลน์ได้ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2558
 
ศ.ดร.ชาญณรงค์กล่าวอีกว่า ภายหลังการประชุมเวทีเครือข่ายการประกันคุณภาพอุดมศึกษาอาเซียน+3 ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน และจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 - 3 กันยายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงหารือเรื่องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ ผ่านโครงการ Asean International Mobility Student Program (AIMS) ที่สำคัญคือการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้