ความร่วมมืออาเซียนในการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา


 

                ประเทศไทยได้มีการหารือประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความพยายามในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มอาเซียนในแง่ของการศึกษาและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้