อินโดนีเซียและการจัดการมลพิษหมอกควัน

Indonesia Deposits Instrument of Ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
 

                 อธิบดีอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้เข้าให้สัตยาบันแสดงความตกลงว่าด้วยการจัดการมลพิษหมอกควันระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้