กต. จัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศ G-77

 
นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มความร่วมมือประเทศกำลังพัฒนา หรือ G-77 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยการหารือวันนี้ที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และการใช้ไอซีที ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ไอซีที ที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 19 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้