ก.ไอซีที รุกส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Digital Startup ภายในปี 2561 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ก.ไอซีที รุกส่งเสริมกลุ่
 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand 2016 ว่า "กระทรวงไอซีที ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) พร้อมสนับสนุนกลุ่ม Digital Startup ซึ่งกระทรวงฯ มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างผลิตภาพของประเทศ (Productivity) บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก่อให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศ (Ecosystem)
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้